پس غذاهایی که جذابیت سفره یا میز غذا هستند وبرای انتهای یک وعده کامل مناسب هستند